Google+ Watch Modern Day Samurai Movies Online - References

References

References with links

Taisharyu Ryusenkan (Taisharyu official site)

Other references

Heiho Kadensho (written by Munenori Yagyu)

Kobujutsu, Kenjutsu ga wakaru jiten (Encyclopedia of Kobujutsu and Kenjutsu/written by Hidehiko Maki/Japanese/Gijutsu Hyoron sha/ISBN4-7741-2269-6)

 

Also check our movie product